Studio

ห้องเต้น Studio

สำหรับผู้มีใจรักในการเต้น โดยขอเข้าใช้พื้นที่ หรือร่วมเต้นไปตามตารางที่จัดไว้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการขยับร่างกาย









เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park