บริการห้องสมุด

ค่าประกันหนังสือและกติกาอื่น ๆ


ค่าประกัน

หนังสือ ภาษาไทย             100 บาท

หนังสือ ภาษาต่างประเทศ   300 บาท

ค่าปรับกรณีส่งคืนเกินกําหนด

หนังสือ ภาษาไทย 10 บาท / วัน / เล่ม

หนังสือ ภาษาต่างประเทศ 30 บาท / วัน / เล่ม

ค่าปรับกรณีหนังสือหาย / ชำรุด

คิดค่าปรับตามราคาหนังสือ

ค่าดำเนินการ 100 บาท / เล่ม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park