บริการวิชาการ

8dc941d3b0944a5e2c89147f606baae1.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2566

01/03/2023

67f53d41dbff3bc54bae80a0e1421545.jpg

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

01/02/2023

d071858a293c74737d473907a17cae9a.JPG

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์บริการและพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 20 คน

18/01/2023

4df01862377e9d1416f13417cbb84489.JPG

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเครือข่าย

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนธันวาคม 2565

08/12/2022

7154d8451f05321d4e2bb445e8690c1f.jpg

เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Davinci สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 – 6 จำนวน 34 คน

16/11/2022

c8b7323e272d5ab8c473bed0d2074eb1.jpg

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงวัยตำบลผาบ่อง ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

20/10/2022

cb76cb7539b8f3a0507a48e561420876.JPG

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำสื่อดิจิทัล

04/10/2022

8b2488573d5db98bf8fdb141422d4884.JPG

โรงเรียนอนุบาลบรรณาวิทย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรณาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

14/09/2022

58ffb60bd9b86ff29998efc5301be057.jpg

อบรมให้ความรู้ หลักสูตรการตลาดออนไลน์

นย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บุคลากร และ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ

11/09/2022

764ee66dab78f5f0f43f9308d643f986.jpg

เผยแพร่ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24/06/2022

fdb76f23b799e5a50f00ef4424530fe5.jpg

สพม.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

แก่คณะครูจาก 7 อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักสูตรระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/06/2022

6f8207d8f129b969d814267a12559e35.jpg

อบรม การใช้งาน Application CANVA และ KineMaster

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom

12/05/2022

3fa28a1361f385bef99292ae45fb5b8a.jpg

โรงเรียนบ้านป่าลาน

เรียนรู้การถ่ายภาพ และการไลฟ์สดขายของผ่าน Facebook

22/03/2022

f704737a7a6c9d8364297fca72411ac2.jpg

โรงเรียนบ้านแม่สะงา

เข้าเรียนรู้การใช้โปรแกรม Paint

11/03/2022

e8f7b2b7210f3d23b7707e5d5d44b820.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยผา

อบรมหลักสูตรการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือด้วย Application Kinemaster

23/11/2021

24326b25367a68f67341525453076a18.jpg

นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

อบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วยมือถือ

28/08/2021

f2da8250ade502585a217ac9acf63aa8.jpg

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

แนะนำการสร้างช่อง Youtube นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวแม่ฮ่องสอน

13/07/2021

611cd9166914d4708b435e76e11b4466.jpg

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน

22/06/2021

2dcf99eedfce927b8d41c1efef210f1f.jpg

อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

18/06/2021

69b5c06225930b8cb03afb4224821e41.jpg

กลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเพจจำหน่ายสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แปรรูป

16/06/2021

dd82eed2bb61fbaf3b16d27a8d40add2.jpg

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

บรมการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoscape ชั้น ป.4-6

17/03/2021

f80b92036e1c30c1da173b2ee2ccaf15.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

การขายสินค้าออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media

09/03/2021

52426c9d416fe3d0b80457caa8fc76d7.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน

09/03/2021

181318269b1dbabeb0d9ef6f9570f010.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3

อบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ Google

08/03/2021

787d0a71b6ae5c702ed649127a2d6a46.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563

เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

23/02/2021

f0a8a6b9bfd7a509dbf3468dc09bfb8e.jpg

โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

21/10/2020

80e5318922082eadec4d45408dc448bb.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

การตกแต่งภาพเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Paint

14/10/2020

78537d521676700e5d3da2cc5b6733a6.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่

อบรมการทำแผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

06/10/2020

712a2b9286d48d8914f0be39f5ecd054.jpg

โรงเรียนบ้านห้วยผา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และโรงเรียนบ้านป่าลาน

ให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

14/09/2020

637f4e3750d0c3efebc5b345fd00a7f7.jpg

โรงเรียนบ้านสบป่อง

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop

27/02/2020

d3e58b0a7a7cee8ed1bd0d2a60e97b03.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3

อบรมการวาดการ์ตูนด้วย Photoshop

11/02/2020

7a814c3410ae58bd7d0f0bdc23660174.jpg

โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ชั้น ป.1 - ป.6

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

05/02/2020

d44eb32bae2d55ddcfff220d60342873.jpg

รงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม PowerPoint

04/02/2020

c4ccfb399390bd8a357e0be4c8baa61b.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.5/1

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint

28/01/2020

f54a9801dad6d338ea78f43f44efabe2.jpg

โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/2

อบรมการสร้างงาน Infographic

23/01/2020

78d6b90f1451f9202b392b754039cc45.jpg

โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ม.2/1

อบรมการสร้างงาน Infographic

22/01/2020

cd9abdb9c0f1a489bd477c4dcf41a550.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น 4/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

14/01/2020

7d25561371ff7e8a0b0bca9e94f522f5.jpg

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint

โรงเรียนบ้านคาหาน ชั้น ป.5

08/01/2020

2ecf68f894faaa88f930a618f6a39324.jpg

โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ป.4/1

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

07/01/2020

9499e2103212584031ec01394eb0f31f.jpg

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.3/2

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word

24/12/2019

84bb988a5cf1798fe47b04e6fd51fb7c.jpg

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

23/12/2019

87d68affc1ed72942b9b6ad7ebc10396.jpg

โรงเรียนบ้านสบสอย ชั้น ป.5 - ป.6

อบรมการตัดต่อวิดีโอ

19/12/2019

01fb8e3be5e6b0de25460467ff5c16ed.jpg

โรงเรียนบรรณวิทย์ ชั้น ป.4

อบรมการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม Photoshop

18/12/2019

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park