โครงการฝึกอบรม ICT

fecae7229b5011d5d99ec3650926138c.jpg

บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน

16/02/2024

f3f7611c7a0d9b324bc914fbbc2d4276.jpg

อบรมหลักสูตร การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยาน

12/02/2024

cae20f198dcc94798582e7e576b7a4d3.jpg

อบรมหลักสูตร การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 26 ราย วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน

29/01/2024

78747cb403bf340d3a38ccbc1fb2e139.jpg

 การอบรมหลักสูตร การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล )

 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง" (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล ) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด "ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/09/2023

b0a5575bd05cc216f97b9aa4c438dec6.jpg

อบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน ในวันที่ วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 63 ราย

03/07/2023

f800ef2b59a405912491bfbc2c18c5bd.jpg

อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ”วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ราย กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นาย

26/06/2023

6ca92d5333b3eae257b3479dd2469564.jpg

ร่วมรับฟังการนำเสนอของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสื่อการนำเสนอในโอกาสการนำเสนองานของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ที่กำลัง

27/03/2023

49fd0a2e9aee5efa80d1b1a6f538ada3.jpg

อบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การตลาดออนไลน์” เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย

25/02/2023

9fc4f2ca66045ae5570036d3b41f0813.jpg

อบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ

 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเล่าเรื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม Story Telling” ด้วยการตัดต่อวิดีโอ เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทย

21/02/2023

6b795d9a12dbf30c657b41d428a6b18a.JPG

อบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน” ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิ

23/01/2023

da549a11743f95931cfea6d3addb144e.JPG

การประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ให้กับ นักเรียน เยาวชน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย

19/01/2023

b0cf0d7fa202b45072642c63df7d42d7.JPG

สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT ครั้งที่ 1 การขายสินค้าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ขายได้”

19/12/2022

343d6b22b63c235400bcbb99fdf0e3f5.jpg

การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง” ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

14/12/2022

dfcce6791cd8ac77094b0368510402f8.jpg

อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

19/11/2022

706bb1e7ad0fd71bdb2091e6abe54009.jpg

อบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

22/07/2022

d341eb731d260468778bc6e9228ac392.jpg

อบรม ยกระดับทักษะความสามารถการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับเตรียมความพร้อมในหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

08/07/2022

624d8ac7e887388b0bc33032d2608923.JPG

อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ด้วย ICT หลักสูตร “การขายสินค้าออนไลน์ด้วยมือถือ”

15/06/2022

d2c243fb9b246f9d6e98f0a4e16de3e2.JPG

อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel ขั้นสูง

ICT เสริมทักษะการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม MS Excel

19/03/2022

f69cecc15cd6fa162dba6d4422f7c0b0.jpg

อบรม การวางแผนการเงินและการลงทุนออนไลน์

ICT แม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการเพิ่มทักษะการวางแผนการเงินและการลงทุนสำหรับประชาชน ผ่านการอบรมและ Workshop โดยวิทยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15/03/2022

24470e27983936ec133aad04a79e6a23.JPG

อบรม ดิจิทัลคอมเมิร์ซ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ในวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย อาจารย์สถาพร สุริยน

21/02/2022

31c68ebcf8efc682deb554833799652a.jpg

อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 – 13 และ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

12/02/2022

0b495a8da907f44b406a42fef2c41cb6.jpg

อบรม การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์

การใช้งาน TK Web Opac Application My TK /Libby และTK Online Libraly วิทยากรจาก TK Park กรุงเทพฯ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ การใช้งานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Browser และ Application ต่างๆ

14/01/2022

38bc2b5a3ccf06157f28bb030eab3b4d.jpg

อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เสริมทักษะการวางแผนการเงิน การออม และการลงทุน ทักษะที่จำเป็นของบยุคกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การอบรม การวางแผนการเงิน และ การลงทุนออนไลน์ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและก

05/07/2021

0c7e7e377ddaa30790108be08480d0d3.jpg

อบรม การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง) ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุท

23/06/2021

5c16c9fa9b745fcefc731e8a59a4cf09.jpg

9) อบรม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

01/04/2021

ff2d575fece44082bc45265f5049f4c0.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

21/02/2021

2c5a478f174d735a709bd51808598af0.jpg

อบรม การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

04/02/2021

dc49e6c6a40c37458d374fed2b7081a1.jpg

อบรม คอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

17/08/2020

406324e4897f5337ed7de2b1c2c70378.jpg

อบรม การถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและการขายภาพออนไลน์

03/08/2020

89ffee83af916e3aa5f986b0a40f742e.jpg

อบรม ยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)

20/07/2020

6e1db598034ad63f3032228e8bc282ca.jpg

อบรม หลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิตอลและการค้าออนไลน์ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล

29/06/2020

d6fef50938132e15d1d8898c9d89eb5a.jpg

อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน”

27/06/2020

b51e5315e0cc978c3d6eabcd0f2bb566.jpg

อบรม การสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างอาชีพใหม่ด้วย ICT

25/06/2020

19f94185857baf6f4051d68aa854cfb8.jpg

อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

02/05/2020

e9d335fbf8f650c0d6affb5e5ea71b7b.jpg

อบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วม กับ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม การตัดต่อ สร้างเอฟเฟกต์ในงานวิดีโออย่างมืออาชีพ

16/01/2020

2b719fd7c71e37787ff2df22165e11c8.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง

16/12/2019

4c1517c9d99eb6bb8f79d6e6fd805baf.jpg

อบรม การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น

25/11/2019

5c1b2ccc9ec1fb066a0258e719450132.jpg

อบรม การออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ

05/08/2019

383bf1dd85819fe478c1157ff29c264c.jpg

อบรม การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

22/07/2019

c00bf78afd0dbfda5643331e8b1c9635.jpg

อบรม การตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

17/06/2019

0c99011759a46fb438d186667e4b6eb6.jpg

อบรม การออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

ศูนย์พัฒนาทักษะและกาเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบสร้างงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์

13/06/2019

a243eb2b36613d891e446f8a262b0fce.jpg

อบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)

27/05/2019

5f34b33af6e2c203c93f3a91c7c108e8.jpg

อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์

อบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

18/03/2019

8291a873ac6b478a49ca13094588773e.jpg

อบรม การขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

04/03/2019

599dc880710f3255e83f272cf5555f42.jpg

อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน

21/02/2019

57c77feb9feb0751b1c07748242d868d.jpg

อบรม การสร้างเว็บไซต์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์

21/01/2019

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park