นิเทศนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ 5

อาจารย์จากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระราชอุปถัมภ์ฯ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park