สำนักศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park