ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (สกร.) จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (สกร.) จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสำหรับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเรียน จำนวน 40 คน วิทยากร โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park