เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

       การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้าง Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้นำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park