มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับชุมชนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน จัดโดยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลแม่เงา
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park