อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เป็นวิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะการตลาดสินค้าเกษตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวข้อ ความรู้เรื่องตลาดออนไลน์และการออกแบบแพ็คเกจสินค้า ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ตัวแทนหน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park