การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565” ร่วมกับคณะทำงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคอื่นๆ เมื่อวันที่ 5 - 6 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฟลอร่า ครีค อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

        เนื้อหาการประชุมประกอบด้วย “เทคนิคการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ”, การนำเสนอร่าง “พิมพ์เขียวโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค”, รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ, การอภิปราย “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ”, การบรรยาย “นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ”, การนำเสนอร่างฉบับปรับปรุง “พิมพ์เขียวโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคในปี 2566”
        ขอขอบคุณภาพจาก กลุ่มประสานงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park