โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำสื่อดิจิทัล แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park