โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงวัยตำบลผาบ่อง ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง นักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน
enlightenedกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในการใช้มือถือ สมาร์ทโฟน สื่อออนไลน์ สื่อ Social Media อย่างปลอดภัย กลโกง แนวทางรับมือ การป้องกันภัยหลอกลวงจากคอลเซนเตอร์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน พร้อมทำ Workshop การติดตั้ง Applicaiton การจัดการข้อมูลในสมาร์ทโฟน การพิมพ์ข้อความด้วยเสียง โดยบุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน นางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร และนักศึกษาฝึกงาน
enlightenedสำหรับผู้สนใจ ชุมชน ผู้สูงวัย สามารถติดต่อขอรับบริการเช็ค ตรวจสอบ ติดตั้ง แอพลิเคชัน - โปรแกรม แนะนำการใช้งานสมาร์ทโฟน และคอมพิวเตอร์ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือโทร 053 - 613450

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park