ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในหัวข้อ “การใช้แนวกรอบแนวคิด SDGs เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ได้มอบหมาย นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ, นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร, นางสาวชุดา ไพศาล และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร บุคลากรศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park