อบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง ในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายสถาพร สุริยน ผู้เข้าร่วมอบรม 34 ราย โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวแนะนำกำหนดการหลักสูตร เนื้อหาการอบรม และแนะนำการให้บริการในพื้นที่บริการ อื่น ๆ ของศูนย์ ฯ

กิจกรรมการอบรมดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกัน โควิด-19 ( วัดอุณหภูมิ/ กดเจล / สวมหน้ากากอนามัย / ติดสติ๊กเกอร์ยืนยันการคัดกรอง )

  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park