อบรม การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นายปดิธร แสงคุณ ผู้เข้าร่วมอบรม 25 ราย โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ กล่าวแนะนำกำหนดการหลักสูตร เนื้อหาการอบรม และแนะนำการอบรมหลักสูตร Microsoft Excel ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้

กิจกรรมการอบรมดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกัน โควิด-19 ( วัดอุณหภูมิ/ กดเจล / สวมหน้ากากอนามัย / ติดสติ๊กเกอร์ยืนยันการคัดกรอง )

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park