อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

         ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายณัฐกรณ์ สิงหนาท
          โดยภาคการศึกษา 2566 ในวันเวลา และหลักสูตร ดังนี้
          โรงเรียนบ้านในสอย ระดับชั้น ป.6 จำนวน 16 คน รับอบรม "ตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" วันที่ 6 ธันวาคม 2566
โรงเรียนบ้านใหม่ ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 23 คน รับอบรม "การทำสื่อด้วย Canva" วันที่ 6 ธันวาคม 2566โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้น ป. 4 จำนวน 21 คน รับอบรม "การใช้งานโปรแกรม MS Word" วันที่ 27 ธันวาคม 2566
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park