อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายณัฐกรณ์ สิงหนาท
 
โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป. 4/1 จำนวน 24 คน รับอบรม "การใช้งานคอม และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น " วันที่ 9 มกราคม 2567โรงเรียน บ้านทุ่งกองมู ระดับชั้น ป.4 จำนวน 22 คน อบรมการใช้ MS Powerpoint วันที่ 10 มกราคม 2567โรงเรียนบ้านแม่สะงา ระดับชั้น ป.4 -6 จำนวน 13 คน อบรมการใช้งาน Canva วันที่ 17 มกราคม 2567

โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป. 4/2 จำนวน 22 คน รับอบรม "การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น " วันที่ 23 มกราคม 2567

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park