อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายณัฐกรณ์ สิงหนาท
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 26 คน อบรมการทำสื่อด้วย Canva วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป. 4/3 จำนวน 22 คน รับอบรม "การใช้งานคอม และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น " วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567


โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 26 คน อบรมการตกแต่งและการสร้างงานด้วย Photoshop วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป.5/1 จำนวน 30 คน รับอบรมการทำสื่อด้วย Canva วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนบ้านนาปลาจาด ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 21 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับชั้น ป.1- 6 จำนวน 50 คน อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป.5/2 จำนวน 26 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 36 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park