การสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          UNDP จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วม 87 ราย ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมประกอบด้วย
          กิจกรรมการถอดบทเรียนประสบการณ์ การขับเคลื่อน SDGs จาก 3 บทบาท ได้แก่ เยาวชน ผู้บ่มเพาะ และเครือข่ายสนับสนุน โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา
ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน / นางสาวนันทัชพร ก่าหยั่งนะ ผู้จัดการ Food Forest Maehongson ,OTOP trader จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการบริษัทประชารับรักษาสามัคคีแม่ฮ่องสอน และสมาชิกหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายคิมหันต์ เยาวชนทีม Acc Nawamin ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เพื่อลมหายใจ วิทยาลับการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
          เยาวชนนำเสนอโครงการ Clean Air Heroes 2023 (ปี2) โครงการ “ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นโครงการประกวดแข่งขันโดยความร่วมมือของ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กับ UNDP Thailand โดยมีตัวแทนจากทีมเยาวชนจากวิทยาลัยการอาชีพนวมิน-ทราชินีแม่ฮ่องสอน ดอกไม้แสนสวยจากเปลือกข้าวโพด, กระถางเพาะชำจากเปลือกถั่วลายเสือ / วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดแม่สะเรียง โคมไฟ DIY จากเปลือกข้าวโพดและโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ ถ่านไบโอชาร์จากเศษข้าวโพด
          การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงเครือข่ายในการขับเคลื่อนปัญหาเชิงระบบ และร่วมกิจกรรม Walk Ranlly : มองเมืองผ่านเลนส์ SDGs กิจกรรม เดิน เล่น เรียนรู้ พูดแล้วลงมือทำเพื่อโลกที่เราอยากอยู่ ที่ช่วยสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ในมุมมองจากกรอบแนวคิด SDGs และประเด็นการพัฒนาในเมือง
ชมวิดีโอกิจกรรมย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/mhsictFanpage/videos/2582552691944508

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park