อบรมหลักสูตร การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

ICT เสริมทักษะการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็ว มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
          วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 25 ราย วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา
          เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย การใช้งาน Chat GPT เพื่อช่วยในการทำงาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Application สำหรับการทำงานออนไลน์ / การจัดการทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันบนระบบออนไลน์ / การใช้งานเอกสารและโปรแกรมสำนักงานออนไลน์ / การสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ / การถ่ายทำและตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือ / การจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google site

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park