อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน นายศุภณัฐ ศักดิ์ชัยพิบูรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 38 คน อบรมการใช้งาน MS Powerpoint วันที่ 4 มีนาคม 2567
 


โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถม ระดับชั้น ป.5/3 จำนวน 24 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 5 มีนาคม 2567โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ ระดับชั้น ป.5 - 6 จำนวน 22 คน อบรมการตกแต่งและการสร้างงาน Photoshop วันที่ 6 มีนาคม 2567โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 33 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 7 มีนาคม 2567โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก ระดับชั้น ป.4 - 6 จำนวน 16 คน อบรมการจัดทำสื่อด้วย Canva วันที่ 13 มีนาคม 2567

คณะครู และนักเรียน ระดับชั้น ป.4 - 6 โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก จำนวน 26 คน อบรมการตกแต่งและการสร้างงานด้วย Photoshop วันที่ 14 มีนาคม 2567เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park